เกี่ยวกับเรา

พญ.บัณฑิตรา นาใจคง

เลขอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 44335

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของประเทศไทย (TACs)

เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย
แห่งประเทศเกาหลีใต้(KCCs)

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำและเจ้าของฑิตาคลินิกเวชกรรม อุดรธานี

บรรยากาศใน Tita Clinic