เกี่ยวกับเรา

พญ.บัณฑิตรา นาใจคง

เลขอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 44335

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของประเทศไทย (TACs)

เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย
แห่งประเทศเกาหลีใต้(KCCs)

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำและเจ้าของฑิตาคลินิกเวชกรรม อุดรธานี

พญ.ศุภานัน เมฆอรุณ

เลขอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.44452

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของประเทศไทย (TACs)

เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย
แห่งประเทศเกาหลีใต้(KCCs)

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำและเจ้าของฑิตาคลินิกเวชกรรม ขอนแก่น

น.พ.พงศักดิ์ ผดาศรี

เลขอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.42387

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยของประเทศไทย (TACs)

เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย
แห่งประเทศเกาหลีใต้(KCCs)

ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำและเจ้าของฑิตาคลินิกเวชกรรม อุดรธานี

บรรยากาศใน Tita Clinic